تبلیغات
چشم انتظار

چشم انتظار
جزیره خضراء
نظر سنجی
لطفا نظربدید


دانش نامه احادیث پزشكى

محمد محمدى رى شهرى
مترجم : دكتر حسین صابرى

- ۱۶ -


--------------------------------------------------------------------------------

مفضل مى گوید: گفتم : چرا اصولا اینها به گونه اى آفریده نشیده اند كه زیاد و بلند نشوند تا انسان به كوتاه كردن آنها نیازمند گردد؟
فرمود: ((خداوند را در این باره ، بر بنده ، نعمت هایى است كه آنها را نمى شناسد تا او را بر آنها سپاس گوید. بدان كه دردها و بیمارى هاى بدن ، همراه با در آمدن موها از بستر خود و در آمدن ناخن ها از انگشتان ، از بدن بیرون مى روند. از همین رو، انسان به نوره كشیدن ، سر تراشیدن و كوتاه كردن ناخن ها در هر هفته ، فرمان یافته است تا موها و ناخن ها رشد شتابان ترى یابند و با در آمدن آنها، دردها و بیمارى ها از تن بیرون بروند. اما هنگامى كه بلند شوند، سرگردان مى مانند و در آمدنشان كاهش مى یابد و بدین سبب ، مایه هاى دردها و بیمارى ها در بدن حبس شوند و بیمارى ها و دردهایى را پدید آورند. افزون بر این ، موها از در آمدن از جاهاى كه به انسان زیان مى رساند و تباهى و ضرر براى او پیش مى آورد،، باز داشته شده اند. اگر مو در چشم مى رویید، آیا دیده را نابینا نمى كرد؟! اگر در دهان مى رویید، آیا خوردنى ها و نوشیدنى ها را بر انسان ، ناگوار نمى ساخت ؟! اگر در كف دست مى رویید، آیا مانع لمس صحیح توسط انسان و مانع برخى از دیگر كارها نمى شد؟! و اگر در شرمگاه زن یا بر آلب مرد مى رویید، آیا لذت آمیزش را بر آنها تباه نمى كرد؟! پس بنگر كه چگونه به واسطه مصلحتى كه بوده ، موى بر این جاها نروییده است .
دیگر آن كه این پدیده ، ویژه انسان نیست ؛ بلكه آن را در چارپایان ، درندگان و دیگر جانوران پستاندار نیز مى یابى . مى بینى كه تن آنها به موها شكوهى یافته و جاهاى یاد شده ، عینا به همان علت ، تهى از موست . در آفرینش ، تاءمل كن كه چگونه از همه نقطه هاى خطا و زیان ، دورى مى گزیند و درستى و سودمندى را مى آورد.
منانیه (مانویان )(1123) و طوایف همانندشان ، آن گاه كه كوشیده اند عیب در كار آفرینش بیابند، بر موهاى عانه و زیر بغل ، خرده گرفته اند و ندانسته اند كه رویش این موها از رطوبتى است كه بدین مواضع مى ریزد و در نتیجه ، آن سان كه در هر نقطه آبگیر علف مى روید، در این جاها نیز مو مى روید. مگر نمى بینى كه این مواضع ، از دیگر جاها پوشیده تر و براى پذیرش این زیاده ، آماده تر است ؟
دیگر آنكه این موى (موى عانه و زیر بغل ) از هزینه ها و تكالیف این بدن است ، بدان واسطه كه در آنها مصلحتى است ؛ زیرا اهتمام انسان به تمیز كردن بدن و گرفتن موهایى كه بر آن مى روید، از چیزهایى است كه غرور انسان را در هم مى شكند، او را از ستم باز مى دارد، و وى را از بخشى از سرمستى و بطالتى كه از بیكارى حاصل مى آید، مى رهاند)).(1124)
ب - حفظ گرماى بدن
888 - امام صادق (علیه السلام ):
- در تبیین علت روییدن مو بر روى سر -: مو بر بالاى سر قرار داده شده است تا با بن خود، روغن ها را به مغز برساند و با سر خود (سر موها)، بخار را از مغز خارج كند و گرما و سرمایى را كه بدان مى رسد، دفع كند.(1125)
ج - مهار كردن شهوت جنسى
889 - امام على (علیه السلام ):
موى هیچ مردى زیاد نمى شود، مگر آن كه شهوتش كاهش ‍ مى یابد.(1126)
890 - المعجم الكبیر:
- به نقل از ابن عباس -: مردى نزد پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) از بى زنى اظهار ناراحتى كرد و گفت : آیا خود را اخته كنم ؟
فرمود: ((نه ؛ كسى كه اخته باشد یا خود را اخته كند، از ما نیست . روزه بدار و موى بدنت را واگذار)).(1127)
د - پیشگیرى از جذام
891 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
روییدن مو در بینى ، مایه ایمنى از جذام است .(1128)
892 - امام صادق (علیه السلام ):
((گشادى گریبان (1129) و روییدن مو در بینى مایه ایمنى از جذام است )).
سپس فرمود: ((مگر نشنیده اى سخن شاعر را كه گفته است : "پیراهن مرا تنها گشاده گریبان و گشاده آستین مى بینى "؟)).(1130)
10/2 - بهداشت مو
10/2 - 1 - ضرورت رسیدگى به موها
893 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
موى خوب ، از پوشش هاى خدایى است . آن را گرامى بدارید.(1131)
894 - تاریخ اءصبهان :
- به نقل از عبدالله بن عمر -: از پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) شنیدم كه فرمود: ((هر كدام از شما كه موى خود را بلند مى گذارد: آن را گرامى بدارد)).
پرسیدند: اى پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم )! گرامى داشتن آن به چیست ؟
فرمود: ((آن را هر روز، روغن بزند و شانه كند)).(1132)
895 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
هر كس مو مى گذارد، خوب بدان برسد و گرنه ، آن را بچیند.(1133)
896 - الكافى :
- به نقل از ابوالعباس بقباق -: از امام صادق (علیه السلام ) در این باره پرسیدم كه اگر مردى موى فراوان (1134) داشته باشد، آیا میان موها فرق باز كند یا آنها را واگذارد؟
فرمود: ((فرق باز كند)).(1135)
10/2 - 2 - شستن سر با سدر
897 - مكارم الاخلاق :
پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم )، چون سر و ریش خود را مى شست ، آنها را با سدر، شستشو مى داد.(1136)
898 - امام كاظم (علیه السلام ):
شستن سر با سدر، روزى آور است .(1137)
ر. ك : ص 150، ح 398.
10/2 - 3 - خضاب كردن با حنا و وسمه (كتم )(1138)
899 - الكافى :
- به نقل از ابوشیبه اسدى -: از امام صادق (علیه السلام ) درباره خضاب كردن موها پرسیدم .
فرمود: ((حسین و ابوجعفر (امام باقر (علیه السلام )) - كه درود خدا بر آنها باد - به حنا و وسمه خضاب مى كردند)).(1139)
900 - الكافى :
- به نقل از حلبى -: از امام صادق (علیه السلام ) در باره خضاب مو پرسیدم . فرمود: ((پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم )، حسین بن على و ابو جعفر، به وسمه ، خضاب مى كرده اند)).(1140)
10/2 - 4 - شانه كردن مو
901 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
فراوان شانه زدن موها، وبا را از میان مى برد، روزى مى آورد و بر قدرت انسان براى نزدیكى مى افزاید.(1141)
902 - امام صادق (علیه السلام ):
شانه كردن فراوان ، از بلغم مى كاهد.(1142)
903 - مكارم الاخلاق :
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((شانه كردن سر، بلغم را از میان مى برد. شانه زدن ابروها، مایه ایمنى از جذام است ، و شانه كردن رخساره ، دندان ها را استحكام مى بخشد)).
از ایشان ، درباره تراشیدن سر پرسیدند.
فرمود: ((خوب است )).(1143)
904 - امام صادق (علیه السلام ):
((جامه پاكیزه ، دشمن را در هم مى شكند، چرب كردن پوست ، سختى را از میان مى برد و شانه كردن سر، وبا را دور مى كند)).
راوى گوید كه پرسیدم : وبا چیست ؟
فرمود: ((تب . شانه كردن ریش ، دندان ها را استحكام مى بخشد)).(1144)
905 - امام صادق (علیه السلام ):
از شانه كردن در حمام بپرهیز؛ چرا كه وباى مو مى آورد(1145).(1146)
10/3 - كوتاه كردن موها
906 - امام رضا (علیه السلام ):
از سنت هاى پیامبران است : عطر زدن ، كوتاه كردن (1147) مو و فراوانى آمیزش .(1148)
907 - الكافى :
- به نقل از اسحاق بن عمار -: امام صادق (علیه السلام ) به من فرمود: ((موى خود را از ته بزن تا آلودگى اش و جنبندگان و چرك آن ، كم شود، گردنت ستبر گردد و دیده ات جلا یابد)) و در روایت دیگرى است : ((و تنت راحت شود)).(1149)
908 - الكافى :
- به نقل از این سنان -: به امام صادق (علیه السلام ) گفتم : درباره بلند كردن موها چه مى فرمایى ؟
فرمود: ((یاران محمد (صلى الله علیه و آله و سلم )، موهاى خود را مى زدند))؛ یعنى كوتاه مى كردند.(1150)
909 - امام كاظم (علیه السلام ):
موى سر، چون بلند شود، بینایى ضعیف مى گردد و نور دیده از میان مى رود؛ اما كوتاه كردن موها، دیده را روشن مى سازد و نور آن را افزون مى كند.(1151)
10/4 - تراشیدن موها
910 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
زن و مرد! موهاى روى شكم را بتراشید(1152).(1153)
911 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
موهاى پس گردن را بتراشید.(1154)
912 - الكافى :
- به نقل از اسحاق بن عمار، از امام صادق (علیه السلام ) -: به امام صادق (علیه السلام ) گفتم : فدایت شوم ! گاه موهاى پشت گردنم زیاد مى شود و به سختى مرا اندوهگین مى كند. مرا فرمود: ((اى اسحاق ! آیا نمى دانى كه تراشیدن (موهاى ) پشت گردن ، اندوه را از میان مى برد؟)).(1155)
913 - امام صادق (علیه السلام ):
- در تفسیر آیه واذ ابتلى ابراهیم ربه ، بكلمت (1156) -: آن گاه كه خداوند او را به رویاى ذبح دنیاى عرب ، اسماعیل ، آزمود و وى این آزمود را به درستى پشت سر نهاد و تسلیم فرمان خدا شد و آهنگ انجام دادن خواسته او كرد، و چون خداوند به پاداش صدق و راستى و عمل او برایش چنین مقرر ساخت كه انى جاعلك للناس اماما؛ من تو را براى مردم ، امام قرار مى دهم آیین حنیفى را كه همان پاكى و طهارت است ، بر او فرو فرستاد. این طهارت ، ده چیز است : پنج مورد از آن در سر، و پنج مورد دیگر در تن . اما آن پنج مورد كه در سر است ، عبارت اند از: گرفتن سبیل ، واگذاردن ریش ، كوتاه كردن موها، مسواك زدن ، و خلال كردن . آن پنج مورد كه در تن است نیز عبارت اند از: تراشیدن موهاى بدن ، ختنه كردن ، كوتاه كردن ناخن ها، غسل جنابت ، و طهارت گرفتن با آب ، این ، همان آیین حنیف پاكى است كه ابراهیم آورد و نه نسخ شده است و نه تا روز قیامت ، نسخ خواهد شد. این معناى كلام خداوند است كه فرمود: واتبع ملة ابراهیم حنیفا(1157).(1158)
914 - امام كاظم (علیه السلام ):
پنج چیز درباره سر و پنج چیز هم درباره تن از سنت هاست : اما آنچه درباره سر است ، مسواك زدن ، گرفتن سبیل ، از هم گشودن موها از میانه سر، آب در دهان چرخاندن ، و آب در بینى چرخاندن است .
آنچه نیز درباره تن است ، ختنه كردن ، تراشیدن موى زهار، زدودن موهاى زیر بغل ، كوتاه كردن ناخن ها و زدودن پلیدى مخرج است .(1159)
10/5 - كندن موها
915 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
سبیل ها را از ته بتراشید،(1160) ریش ها را واگذارید، و موهایى را كه در بینى است بكنید.(1161)
916 - كتاب من لا یحضره الفقیه :
امام صادق (علیه السلام )، موى زیر بغل خود را در حمام ، نوره مى كشید و مى زدود و مى فرمود: ((از ریشه كندن موهاى زیر بغل ، شانه ها را ضعیف مى كند و بینایى را سست و كم قدرت مى سازد)).(1162)
917 - الكافى :
- به نقل از عبدالله بن ابى یعفور -: در مدینه بودیم كه میان من و زراره ، بر سر تراشیدن یا كندن موهاى زیر بغل ، بحث پیش آمد. من گفتم : تراشیدن آنها بهتر است . زراره گفت : كندن آنها بهتر است . آن گاه از امام صادق (علیه السلام ) اجازه دیدار خواستم . در حالى كه در حمام ، موزدایى مى كرد و موهاى زیر بغل خود را زدوده بود، به ما اجازه دیدار داد. به زراره گفتم : تو را بس است ؟
گفت : نه ؛ شاید او این كار را به جهتى انجام داده است كه انجام دادنش براى من از آن جهت ، درست نیست . پس امام (علیه السلام ) پرسید: ((درباره چه گفتگو مى كنید؟)).
گفتم : زراره در مورد كندن یا تراشیدن موهاى زیر بغل ، با من مخالفت كرده است . من گفته ام كه تراشیدن و زدودن آنها، بهتر است و زراره گفته است كه كندن آنها بهتر است .
فرمود: ((تو به سنت راه یافته اى و زراره ، بدان : نرسیده است . تراشیدن آنها از كندنشان بهتر است و زدودن (به نوره و همانند آن )، از تراشیدن نیز بهتر)).
سپس به ما فرمود: ((موزدایى كنید)).
گفتم : سه روز پیش این كار را انجام داده ایم .
فرمود: ((دوباره انجام دهید؛ چرا كه موزدایى ، خود، نوعى طهارت است )).(1163)
918 - امام صادق (علیه السلام ):
قطع كردن و كندن تار موهاى سفید، اشكال ندارد؛ اما قطع كردن آنها از كندنشان بهتر است .(1164)
10/6 - گرفتن سبیل
919 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
مباد كه كسى از شما سبیل خود را(1165) بلند كند؛ زیرا شیطان ، آن را مخفیگاه مى گیرد و در آن ، پنهان مى شود.(1166)
920 - الكافى :
- به نقل از ابن فضال ، از راوى اى كه خود از وى نام برده است -: (نزد امام صادق (علیه السلام )) از كوتاه كردن سبیل سخن به میان آوردیم .
فرمود: ((این عمل : نوعى پیشگیرى از بیمارى و عمل به سنت پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) است )).(1167)
ر. ك : ص 290 (كوتاه كردن ناخن ها در روز جمعه ).
10/7 - كوتاه كردن موهاى زیر بغل
921 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
مبادا كسى از شما موهاى زیر بغل خود را بلند بدارد؛ چرا كه شیطان ، آن را مخفیگاه مى گیرد تا در آن پنهان شود.(1168)
10/8 - به كار گرفتن نوره براى زدودن موهاى بدن
922 - امام على (علیه السلام ):
نوره ، یك پاك كننده است .(1169)
923 - امام على (علیه السلام ):
نوره ، یك تعویذ (نگه دارنده ) و مایه پاكى بدن است .(1170)
924 - امام صادق (علیه السلام ):
پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) در هر جمعه ، موى زهار و زیر سرین را نوره مى كشید.(1171)
925 - امام على (علیه السلام ):
براى مومن ، این را دوست دارم كه در هر پانزده روز یك بار، موزدایى كند.(1172)
926 - امام صادق (علیه السلام ):
زدودن موها با تیغ در هر هفت روز، و با نوره در هر پانزده روز، پسندیده است .(1173)
927 - امام صادق (علیه السلام ):
سنت در مورد نوره ، آن است كه هر پانزده روز یك بار انجام شود. اگر بیست (1174) روز بر تو گذشت و این كار را انجام ندادى و هیچ چیز هم براى خرید آن نداشتى ، به حسبا خداوند، قرض كن .(1175)
928 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
هر كس به خدا و روز واپسین ایمان دارد، مبادا كه موى عانه خود را بیش از چهل روز واگذارد. براى هر زنى هم كه به خدا و روز واپسین ایمان دارد، روا نیست براى بیشتر از بیست روز، این كار را ترك كند.(1176)
929 - الكافى :
- به نقل از عبدالرحمان بن ابى عبدالله -: روزى با امام صادق (علیه السلام ) به حمام رفتم . به من فرمود: ((اى عبدالرحمان ! موزدایى كن )).
گفتم : چند روز پیش ، موهاى خود را زدوده ام .
فرمود: ((موزدایى كن ؛ چرا كه این ، یك طهارت است )).(1177)
930 - امام صادق (علیه السلام ):
یك بار نوره كشیدن در تابستان ، از ده بار در زمستان بهتر است .(1178)
931 - امام رضا (علیه السلام ):
هر گاه خواستى جوش برنیاید(1179) و بر بدنت هیج زخم با ترك پوست و یا سیاه لكه اى رخ ننماید، پیش از نوره كشیدن ، با آب سرد، شستشو كن . هر كس مى خواهد براى نوره كشیدن به حمام برود، دوازده ساعت ، یعنى یك روز كامل پیش از آن ، از نزدیكى خوددارى كند. سپس اندكى صبر(1180) یا اقاقیا(1181) و یا پیل زهره (1182) و یا قدرى از همه آنها را با هم در نوره بریزد. البته این كار را پس از آن انجام دهد كه نوره ، در آب گرمى حل شده باشد كه در آن ، بابونه یا مرزنگوش یا گل بنفشه خشك و یا اندكى از همه آنها، به اندازه اى كه بوى خود را به آب بدهد، جوشانده شده است . در این میان ، زرنیخ هم باید به اندازه یك ششم نوره باشد.
پس از نوره كشیدن هم باید چیزى همانند برگ هلو، كنجاره گل كاجیره ، حنا و مشكك و گل سرخ (1183) به بدن مالیده شود تا بوى آن را از میان ببرد. هر كس مى خواهد از سوختن بدن با نوره در امان بماند، كمتر آن را هم بزند و به محض عمل نمودن ، آن را بشوید و قدرى روغن گل سرخ نیز بر بدن بمالد. و اگر نوره بدن را بسوزاند، مقدارى عدس پوست كنده بردارد، خوب آرد كند، در گلاب و سركه حل كند و برجاى زخم بمالد، كه به اذن خداوند متعال ، بهبود خواهد یافت . آنچه مانع اثر گذاشتن نوره بر بدن مى شود، این است كه محل ، با سركه انگور، پیاز دشتى كاملا ترش و روغن گل سرخ ، خوب مالیده شود.(1184)
همچنین ، ر. ك : ص 332 (آنچه انسان را بر آمیزش یارى مى دهد / نوره كشیدن ).
10/9 - دفن موهاى زاید
932 - دعائم الاسلام :
از امام على (علیه السلام ) روایت شده كه به دفن كردن موهاى فرمان داد و فرمود: ((هر چه از آدمیزاد جدا مى شود، مردار است )).(1185)
933 - الخصال :
- به نقل از عایشه -: پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) به دفن هفت چیز از انسان ، امر مى فرمود: مو، ناخن ، خون ، حیض ، جفت جنین ، دندان ، و خون بسته .(1186)
همچنین ، ر. ك : ص 291 (دفن ناخن هاى گرفته شده ).
10/10 - آنچه براى درمان كم مویى سودمند است
934 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
به حنا خضاب بندید؛ چرا كه دیده را جلا مى دهد، مو بر مى رویاند، بو را خوش مى سازد و همسر مرد را آرامش مى بخشد.(1187)
935 - امام هادى (علیه السلام ):
شانه كردن با شانه عاج ، مو را بر سر مى رویاند، كرم ها را از مغز، دور مى سازد، تلخه را فرو مى نشاند، و لثه و گوشت میان دندان ها را پاك و تمیز مى كند.(1188)
936 - امام صادق (علیه السلام ):
سرمه ، مو بر مى رویاند، دیده را تیزى مى بخشد و انسان را بر طولانى ساختن سجده ، یارى مى رساند.(1189)
937 - امام صادق (علیه السلام ):
سرمه اثمد، چشم را جلا مى دهد، موبر مى رویاند و اشك را مى برد.(1190)
938 - امام رضا (علیه السلام ):
مسواك زدن ، دیده را جلا مى دهد، موبر مى رویاند و آبریزش چشم را از میان مى برد.(1191)
939 - امام رضا (علیه السلام ):
انجیر، بوى بد دهان را مى برد، دهان و استخوان ها را استحكام مى بخشد، مو بر مى رویاند، درد را مى برد و با وجود آن ، دیگر به دارویى نیاز نیست .(1192)
همچنین ، ر. ك : (آنچه دیده را جلا مى دهد / سرمه ) ص 170 و 171 ح 466 تا 469 و ح 473.
فصل یازدهم : ناخن
11/1 - اشاره به حكمت نهفته در آن
940 - امام صادق (علیه السلام ):
- خطاب به مفضل بن عمر -: اى مفضل ! در این بیندیش كه چرا ناخن ها در سرانگشت ها واقع شده اند. جز براى آن كه از انگشت ها حفاظت كنند و در آنجام دادن كارها یارى دهند؟(1193)
11/2 - كوتاه كردن ناخن
941 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
میان ریش خود را تمیز كنید و ناخن هایتان را بگیرید؛ زیرا شیطان ، میان گوشت و ناخن ، روان مى شود.(1194)
942 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
برخى از شما از خبر آسمان مى پرسند، در حالى كه ناخن هاى خود را به سان ناخن هاى پرندگان ، وامى گذارند كه در آنها جنابت ، آلودگى و چرك ، جاى مى گیرد.(1195)
943 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
هر كس موى عانه خود را نتراشد، ناخن هاى خود را كوتاه نكند و سبیل خود را از ته نچیند، از ما نیست .(1196)
944 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
كوتاه كردن ناخن ها، از بیمارى بزرگ ، جلوگیرى مى كند و روزى را سرشار مى سازد.(1197)
945 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
فطرت ، برچیدن ناخن ها، گرفتن سبیل و تراشیدن موى عانه است .(1198)
946 - امام باقر (علیه السلام ):
ناخن ها را از آن رو باید كوتاه كرد كه جایگاه شیطان است و فراموشى ، از آن سرچشمه مى گیرد.(1199)
947 - امام صادق (علیه السلام ):
پوشیده ترین و پنهان ترین جایى كه شیطان براى چیره شدن بر آدمیزاد مى یابد، این است كه در زیر ناخن ها جاى گیرد.(1200)
948 - امام صادق (علیه السلام ):
كوتاه كردن ناخن ها از سنت است .(1201)
949 - امام صادق (علیه السلام ):
كوتاه كردن ناخن ها، گرفتن سبیل و تراشیدن (موى ) عانه در احرام ، از سنت است .(1202)
11/3 - كوتاه كردن ناخن ها در روز جمعه
950 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
هر كس روز جمعه ناخن هاى خود را كوتاه كند، سرانگشت هایش آشفته نشود.(1203)
951 - امام صادق (علیه السلام ):
گرفتن سبیل و ناخن ها از جمعه تا جمعه ، مایه ایمنى از جذام است .(1204)
952 - امام صادق (علیه السلام ):
كوتاه كردن ناخن ها در روز جمعه از جذام و پیسى و كورى ایمنى مى دهد؛ اگر هم نیازى به كوتاه كردن نبود، آنها را (كمى ) بساى .(1205)
953 - امام صادق (علیه السلام ):
در هر جمعه ، اندكى از سبیل و ناخن هاى خود را بگیر؛ و اگر هم چیزى وجود نداشته باشد، جاى آن را بساى ،(1206) تا دیوانگى ، جذام و پیسى به تو نرسد.(1207)
954 - امام باقر (علیه السلام ):
هر كس به گرفتن ناخن در هر پنج شنبه عادت داشته باشد، چشم درد نگیرد.(1208).(1209)
ر. ك : پیشگیرى از برخى بیمارى هاى چشم / ص 163 ح 437 و ح 439.
11/4 - دفن ناخن هاى گرفته شده
955 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
خونتان ، موهایتان و ناخن هایتان را به خاك بسپارید تا ساحران ، آنها را بازیچه نگیرند.(1210)
956 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
ناخن هاى خود را بچینید و چیده هاى خود را به خاك بسپارید، لاى انگشتان خود را تمیز كنید، لثه هاى خود را از غذا پاك سازید، مسواك بزنید و با دهان بدبو بر من وارد نشوید.(1211)
957 - امام صادق (علیه السلام ):
- در تفسیر آیه اءلم نجعل الارض كفاتا# اءحیاء واءموتا؛(1212) مگر زمین را محل اجتماع نگردانیدیم ؛ چه براى زندگان ، چه براى مردگان ؟)) -: مقصود به خاك سپردن مو و ناخن است .(1213)
958 - امام صادق (علیه السلام ):
مرد، چون ناخن و موى خود را مى گیرد، آنچه را گرفته است ، به خاك بسپارد؛ و این كار، سنت (مستحب ) است .(1214)

 
طبقه بندی: کشکول،
[ دوشنبه 23 بهمن 1391 ] [ 09:07 ب.ظ ] [ محمد رضا براتی جاهد ]

درباره وبلاگ

لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

امارگیر حرفه ای سایت